Tag: growth hormone

ร่างกายเราจำเป็นต้องได้รับ Growht Hormone หรือไม่
4024 views

ร่างกายเราจำเป็นต้องได้รับ Growth Hormone หรือไม่

หน้าที่หลักของ Growth Hormone นั้นจำเป็นต่อร่างกายเราอย่างไร ซึ่งหน้าที่โดยตรงของเจ้าฮอร์โมนตัวนี้คือ จะจับกับเซลล์ที่มีตัวรับสัญญาณ (receptor) ของโกรทฮอร์โมนอยู่โดยตรงแล้วทำให้มีการกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงที่เซลล์นั้นได้แก่ตับ เนื้อเยื่อในระบบน้ำเหลือง แมคโคเฟจ และเซลล์ไขมัน (adipocyte) จะทำให้มีการสลายไทรกลีเซอไรด์ และลดการขนถ่ายกรดไขมันเข้าเซลล์ ส่วนหน้าที่ทางอ้อมที่มีประโยชน์กับร่างกายเราก็คือ จะออกฤทธิ์ผ่านโซมาโทมีดิน (somatomedin) โดยเฉพาะโซมาโทมีดิน...